برنامه کاری متخصصین
 

نام پزشک

تخصص

شنبه

1400/09/13

یک شنبه

1400/09/14

دوشنبه

1400/09/15

سه شنبه

1400/09/16

چهارشنبه

1400/09/17

پنج شنبه

1400/09/18

جمعه

1400/09/19

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

ساعت

ظرفیت کلی نظام ارجاع

دکتر هانیه زاهدی

اطفال

9:00

6

 

 

9:00

6

 

 

9:00

6

 

 

9:00

6

 

 

9:00

6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دکتر سعید وثوق

داخلی

9:00

6

15:30

6

9:00

6

15:30

6

9:00

6

15:30

6

9:00

6

15:30

6

9:00

6

15:30

6

9:00

6

 

 


 


 

دکتر صالح زاده

زنان وزایمان

9:00

6

 

 

9:00

6

 

 

9:00

6

 

 

9:00

6

 

 

9:00

6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دکتر کبیری

قلب و عروق

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00

6

 

 

 

 

 

 

9:00

6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دکتر الهام فراوانی

سنوگرافی

8:00

6

 

 

8:00

6

 

 

8:00

6

 

 

8:00

6

 

 

8:00

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه فتوحی

چشم

8:00

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر یونسی

بیهوشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر خالقی

اورتوپدی